Warszawa. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w wyroku I C 1291/14 z dnia 5 lutego 2015 r. uznał, że podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego w tej miejscowości była nieuzasadniona. Orzeczenie zapadło po rozpoznaniu przez sąd powództwa lokatorów przeciwko właścicielowi budynku.

Nowy nabywca wypowiedział lokatorom tegoż lokalu wysokość dotychczasowej stawki czynszu najmu i zażądał opłaty znacznie przekraczającej określony w ustawie o ochronie praw lokatorów maksymalny wskaźnik wysokości czynszu w skali rocznej.

Aprobujaca glosa do tego wyroku, jakże istotnego dla wielu lokatorów, a także właścicieli lokali mieszkalnych, opublikowana została pod kolejnym numerem 257388 w Systemie Informacji Prawnej LEX Wydawnictwa a Wolters Kluwer business. Jej autorem jest wielokrotnie goszczący na tej stronie Pan Wojciech Kotowski.

Jedna z ważniejszych tez sygnalizowanej glosy brzmi: "Nowa stawka czynszu została ustalona w skrajnie zawyżonej, drakońskiej wręcz, wysokości. Stawka ta przekraczała bowiem prawie o 100% wskaźnik 3% wartości odtworzeniowej lokalu, o którym stanowią przepisy ustawy z dnia  2001 r. o ochronie praw lokatorów [mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego]. [...] wskaźnik ustalany przez wojewodę został stworzony po to wszakże, by chronić lokatorów przed wyzyskiem".

Warto zauważyć, że wyroki sądów rejonowych niezwykle rzadko publikowane są w SIP Lex-a. Glosy do nich pojawiają się chyba jeszcze rzadziej. Tym bardziej rekomendowany tu naukowy komentarz do "lokatorskiego' wyroku zasługuje na uwagę.

Zapraszamy do lektury całości tekstu.

Jan Wojtasik

pogoda.net