[...] W końcu II dekady XXI wieku znacząco wzrosła rola roweru jako środka transportu, rekreacji i turystyki oraz generalnie jako sposobu na życie.

Wpływ na to miało wiele czynników, w tym niewątpliwie swoboda przemieszczania się obywateli krajów Unii Europejskiej, wzrost ilości czasu wolnego możliwego do przeznaczenia na wypoczynek  i rekreację, potrzeby ludzi obcowania z przyrodą i prowadzenia zdrowego trybu życia oraz rozwój intermodalności i komplementarności systemów transportowych w skali lokalnej  i regionalnej.

Rower stał się integralnym elementem systemu transportowego miast, regionów i krajów. Narodowe strategie zakładają znaczący wzrost wykorzystania roweru jako środka transportu i turystyki, czemu towarzyszą plany rozwoju infrastruktury dla ruchu rowerowego.

Wzrost wykorzystania roweru jako środka lokomocji i rekreacji obserwuje się szczególnie w miastach i aglomeracjach, gdzie znaczna część podróży nie przekracza odległości 5 km, co odpowiada charakterystyce funkcjonalno-technicznej roweru.

W wielu miastach krajów zachodnioeuropejskich zakłada się czynne włączenie roweru  w obsługę transportową w sposób możliwie najlepiej wykorzystujący cechy funkcjonalno - techniczne tego środka lokomocji w obszarach o różnych funkcjach w ograniczonym ruchu miejskim oraz na trasach dojazdowych do węzłów przesiadkowych na środki transportu publicznego.

Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania roweru: jako samodzielnego środka transportu w podróżach krótkich, rzędu do 3 ÷ 4 km,  w których rower efektywnie konkuruje z innymi środkami transportu miejskiego, jako elementu łańcucha transportowego, gdzie rower występuje jako środek dojazdowy do węzła przesiadkowego funkcjonującego w połączeniu ze środkami transportu publicznego: koleją, tramwajem i autobusem. [...]

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Podręcznik, Wydawca, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2019

Źródło i pełny tekst: TUTAJ

 

 

pogoda.net