Sięganie po opinię biegłych jest dopuszczalne, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych.

Owe wiadomości specjalne muszą pozostawać w związku z realiami faktycznymi sprawy, co oznacza, że opinia musi mieć zakotwiczenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt. II KK 479/18

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

pogoda.net