Biegłych powołuje się w związku z dowodzeniem faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i tylko w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Natomiast ustalenie, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy nie należy do sfery faktów.

Kwalifikacja zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy następuje na podstawie przesłanek określonych przez ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) i jest oceną prawną, która należy do kompetencji sądu, a nie biegłego.

Rolą biegłego nie jest komunikowanie sądowi spostrzeżeń o okolicznościach faktycznych sprawy (jak czynią to świadkowie czy strony), ale wypowiedzenie się, co do tych okoliczności na podstawie swych wiadomości fachowych i doświadczenia zawodowego, wobec czego ustalenie, czy powód wytworzył sytuację wypadkową i przyczynił się do zajścia nie mogło nastąpić za pomocą dowodu z opinii biegłego ds. bhp.

Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2013 r., w sprawie sygn. II PK 53/13


Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

 

pogoda.net