[...] Ocena zawartości opinii biegłych podlega kontroli sądu w sprawie, w której jest wydawana. Taka ekspertyza to dowód w sprawie. Czym innym natomiast jest ocena należytego wypełniania przez biegłego swoich obowiązków. Ten zakres kontroluje prezes właściwego SO.

Czytaj więcej...

[…] Kradzieżami samochodów, oprócz złodziei, działających niejako "na własny rachunek", wielokroć prymitywnie i w sposób łatwy do ujawnienia, zajmują się często zorganizowane grupy czy zgoła gangi przestępcze.

Czytaj więcej...

Wcześniej niepoinformowanie policjanta, że jest się prokuratorem było uchybieniem godności, a obecnie odmowa przyjęcia mandatu jest prawem, a nie obowiązkiem.

Czytaj więcej...

Kierujący pojazdem ma obowiązek obserwowania jezdni, zarówno przed przystąpieniem do wykonania tego manewru, jak i cały czas w czasie jego trwania, aż do zakończenia, zaś każda interpretacja zawężająca ten okres obserwacji jest nieuprawniona.

Czytaj więcej...

[...] Informacja o miejscu zamieszkania sędziego sądu powszechnego nie jest informacją o sprawie publicznej i co za tym idzie, nie ma ona charakteru informacji publicznej.

Czytaj więcej...

pogoda.net