Dowód z opinii biegłych (tak jak każdy inny dowód) podlega ocenie przez sąd. Wypowiedź biegłego powinna być skontrolowana pod kątem jej zgodności z zasadami logiki, poziomu wiedzy biegłego, sposobu motywowania stanowiska, podstaw teoretycznych opinii, a także stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków.

Czytaj więcej...

[...] Skoro sprzeczności pomiędzy opiniami zostały przez sąd pierwszej instancji wyjaśnione poprzez przesłuchanie biegłych na rozprawie i skonfrontowanie ich stanowisk, to nie istniały podstawy do zasięgania kolejnej opinii nowego biegłego.

Czytaj więcej...

Uprawnienie do wystawienia dokumentu winno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie dotyczy ogólnej kompetencji do udziału w obrocie prawnym.

Czytaj więcej...

Kontratyp dozwolonej krytyki ogranicza się do rozgłaszania prawdziwego zarzutu. Jeżeli zarzut był nieprawdziwy, to podnoszenie go nie jest realizowaniem prawa do krytyki osoby pełniącej funkcję publiczną.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2015 r., sygn. akt III KK 161/15

Istota postępowania odwoławczego sprowadza się do funkcji kontrolnej, co wyklucza dublowanie dokonywania ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonych dowodów.

Czytaj więcej...

pogoda.net