Instytucja immunitetu sędziowskiego, jako jeden z elementów gwarancji niezawisłości sędziowskiej, ma służyć przede wszystkim interesowi wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

"Możliwe jest oparcie ustaleń wyroku tylko na jednym dowodzie, byleby ocena tego dowodu była rzeczowa oraz logiczna i nie wkraczała w sferę dowolności."

Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. II Ka 216/12

Język sądowy musi spełniać podstawowe wymagania warsztatowe. Należy do nich zwięzłość stylu, rzeczowość i adekwatność argumentacji, trafny i selektywny dobór zarzutów oraz emocjonalna indyferentność języka.

Czytaj więcej...

[ …]  Kara po latach jest tylko abstrakcyjną dolegliwością, zatem bezcelowym okrucieństwem. […]

Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 26 czerwca 2006r, w sprawie  II AKzw 658/06

Czytaj więcej...

"Błędny jest pogląd, że tylko wysokie kary pozbawienia wolności osiagają cele prewencyjne. Cele te osiąga się karami sprawiedliwymi, bez względu na ich wyskość".

Wyrok SN z dnia 15 stycznia 203 r., sygn. AKa 360/02

pogoda.net