"Nie można dyskwalifikować dowodowej wartości zeznań świadka tylko dlatego, że nie zauważył on jakiegoś drobnego fragmentu zajścia albo zapamiętał go inaczej niż inni świadkowie, którzy mieli korzystniejsze warunki obserwacji zdarzeń oraz utrwalenia ich w pamięci".

Wyrok SA w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2003 r., sygn. akt II AKa 20/03

[...] Samo oświadczenie oskarżonego, że podjął leczenie w poradni uzależnień, nie oznacza bynajmniej, że daje to samo w sobie podstawy do uznania zaistnienia nagle wątpliwości co do jego poczytalności [...]

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie sygn, akt II KK 70/15

[..] W języku prawnym występują pojęcia, których interpretacja w konkretnej sprawie wymaga wiadomości specjalnych, a więc sięgnięcia po dowód z opinii biegłego-specjalisty (w prawie karnym np. tzw. określenie lekkiego, średniego albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 k.k.); w prawie cywilnym np. istnienie podstaw ubezwłasnowolnienia (art. 13 i 16 k.c.) lub stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 k.c., 945 § 1 pkt 1 k.c.).

Czytaj więcej...

[…] Pomoc współwięźniów, której skarżący wymaga przy myciu i załatwianiu swych potrzeb fizjologicznych, nie spełnia wymogów konwencyjnych i stawia skarżącego w poniżającym położeniu.

Czytaj więcej...

[…] Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją związaną z osobą pełniącą funkcję publiczną, a zatem jest informacją publiczną.

Czytaj więcej...

pogoda.net