[…] Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją związaną z osobą pełniącą funkcję publiczną, a zatem jest informacją publiczną.

Czytaj więcej...

[…] Współodpowiedzialnymi za spowodowanie wypadku drogowego mogą być dwaj współuczestnicy ruchu, a czasem nawet większa ich liczba. Warunkiem takiej oceny prawnej jest stwierdzenie, w odniesieniu do każdego z tych uczestników z osobna, że w zarzucalny sposób naruszył on, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu, a także, że pomiędzy jego zachowaniem a zaistniałym wypadkiem istnieje powiązanie przyczynowe.

Czytaj więcej...

"Niedopuszczalne, bo godzące w powagę sądów, a nawet Rzeczypospolitej Polskiej, w której imieniu wydawane są wyroki, jest przytaczanie w treści wulgarnych słów, (...). Rzeczą sądu I instancji było nakazać prokuratorowi, by takie słowa eliminował z aktu oskarżenia". 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt II AKa 233/13

[…] Wybryk to zachowanie się jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia.

Czytaj więcej...

Na gruncie prawa wykroczeń karalność czynu ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a gdy w tym okresie wszczęto postępowanie, ustaje ona z upływem dwóch lat, ale liczonych także od momentu popełnienia wykroczenia, a nie jak w prawie powszechnym, kiedy to okres wydłużenia karalności zaczyna biec po ustaniu pierwotnego terminu przedawnienia.

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2015 r., sygn. II KK293/14

pogoda.net